1912-1914._nikolay_pinegin._novaya_zemlya._v_buhte_svyatogo_foki_foto_wikipedia.org_.jpg

"Новая Земля", Николай Пинегин. Фото: wikipedia.org