astapenko-yuliya2-tyva-uyukskaya-kotlovina-avgust-2013.jpg

Фото, сделанное волонтерами экспедиций РГО