ostrov_zemlya_aleksandry_arhipelag_zemlya_franca-iosifa._foto_dmitriy_cherkasov.jpg

Alexandra Land, Franz Josef Land. Photo: Dmitry Cherkasov