sergey_marcenovich.jpg

Transbaikal region. Photo by Sergey Martsenovich