Cape of Four Rocks

Cape of Four Rocks

Cape of Four Rocks. Photo: Dmitry Podkopaev