Children of Yamal

Children of Yamal

Children of Yamal. Photo: Elena Shchipkova