Dawn at Cape Khoboy

Dawn at Cape Khoboy

Irkutsk region
Photo: Evgeny Trezubov