Fog

Photo by: Yulia Terekhina
Fog

Yaroslavl region, Rostov district, village of Savinskaya

Photo by: Yulia Terekhina, a finalist of the IV Most Beautiful Country photo contest