Fox on Olkhon Island

Fox on Olkhon Island

Irkutsk region.
Photo: Evgeny Domanov