The Heart of Karelia

The Heart of Karelia

The Heart of Karelia. Photo: Alexey Freelund