Klyuchevskaya Sopka Volcano

Klyuchevskaya Sopka Volcano

Klyuchevskaya Sopka Volcano. Photo: Andrey Grachev