Milestone

Milestone

Zyuratkul National Park, Chelyabinsk Region.
Photo: Stanislav Aristov