Mouse and Snail

Mouse and Snail

Mouse and Snale. Photo: Vadim Trunov