Passport Photo

Passport Photo

Scops owl chick in the forest of the Nizhny Novgorod region.

Photo: Olga Bobkova