Pika at Taimyr

Pika at Taimyr

Krasnoyarsk region
Photo: Olga Alexandrova