Serenity

Serenity

Serenity. Photo: Olga Shatskaya