Snow Otter

Snow Otter

Chelyabinsk region
Photo: Oleg Bogdanov