Torn Sail

Torn Sail

Vologodskaya Oblast

Photo: Dmitry Vakhrushev