Yaroslavl savannah

Yaroslavl savannah

Yaroslavskaya oblast
Photo: Dmitry Strelnikov-Ananyin