Charter Committee

Subscribe to RSS - Charter Committee

Composition of the Charter council of the Russian Geographical Society

 

Chairperson

Razumovsky Vladimir Mikhailovich,

Vice-president of the Russian Geographical Society

  1. Dobrolyubov Sergey Anatolyevich
  2. Amosov Mikhail Ivanovich
  3. Druzhinin Grigory Aleksandrovich
  4. Yermolaev Oleg Petrovich
  5. Zhdanov Alexey Vladimirovich
  6. Kildyushevskaya Lyudmila Konstantinovna
  7. Korytny Leonid Markusovich
  8. Olejnik Gennady Dmitrievich
  9. Tishkov Arkady Aleksandrovich
  10. Filatov Nikolai Nikolaevich