1._predsedatel_soveta_deputatov_nadezhda_roor_vruchaet_nagradu_.jpg