gorshkov.jpg

Фото: Wildlife Photographer of the Year 2020 / Sergey Gorshkov