razlichnye_stadii_vosstanovleniya_zalezhey_na_uralo-ilekskom_mezhdureche_kovyl_lessinga_1-3.jpg

Различные стадии восстановления залежей на Урало-Илекском междуречье, ковыль Лессинга (1-3)