sravnitelnaya_harkteristika_dubov_g_kingiseppa.pdf