sudya_lapteva_elena_morisovna_na_master-klasse_po_opredeleniyu_granulometricheskogo_sostava._foto_anastasiya_shmatova.jpg

Судья Лаптева Елена Морисовна на мастер-классе по определению гранулометрического состава.  Фото: Анастасия Шматова