v.i._silin_issledovaniya_komi_respublikanskogo_otdeleniya_russkogo_geograficheskogo_obshchestva.pdf