The Polar region. Murmansk coast.

"Northern Lights". Murmansk region. Photo by V. Novikov
"Shackled by the cold". The Arctic. Murmansk region. Photo by V. Novikov
"Shackled by the ice". The Arctic. Murmansk region. Photo by V. Novikov
January 31, 2015 Photo by V. Novikov
"Shackled by the ice". The Arctic. Murmansk region. Photo by V. Novikov
"Under the Pole Star". The Arctic. Murmansk region. Photo by V. Novikov
The solar eclipse, March 20, 2015. Photo by V. Novikov
"On the edge of the world". The Arctic. Photo by V. Novikov
"The flow of time". The Arctic. Murmansk region. Photo by V. Novikov
Ura-Bay, December 11, 2015 Photo by V. Novikov
"Night flashes". The Arctic. Murmansk region. Photo by V. Novikov
"Polar Night". The Arctic. Murmansk region. Photo by V. Novikov
"Frosty breath of the north". Photo by V. Novikov
"Seeing off the ships". Radio beacon in Mishukovo. Photo by V. Novikov
"Ice drift". Ura-Guba, Murmansk region. Photo by V. Novikov
"Breath of the Arctic". Murmansk region. Photo by V. Novikov
"In the rays of the Aurora borealis". Murmansk region. The Arctic. Photo by V. Novikov
Ura Bay, 07.12.16 Photo by V. Novikov
"The Kingdom of cold". The Arctic. Murmansk region. Photo by V. Novikov
Safonovo. Be-12 amphibious aircraft. Photo by V. Novikov
Photo By V. Novikov
Ura-Guba. Photo By V. Novikov
The magic of the polar night. Photo by V. Novikov

Pictures are taken by the Murmansk photographer, member of the Russian Geographical Society for the Murmansk Regional Branch Vitaly Novikov