4076-zona-zhilishcha-narodov-rossii-1508859935.jpg

The Nenets are in front of the chum. Photo: Denis Knyazev