65c3a2991e2da0edd8944d6642c70efa1.jpg

Back on the road! Photo: Gleb Osipov