img_6880-1536x1092.jpg

Yulia and Thamban gave each other presents. Photo: Yulia Kalyuzhnaya