Jupiter

Jupiter

Dalny Taganay Mountain, South Ural.

Photo: Evgeny Bezgodov