Lake on the Chikhachev Ridge

Lake on the Chikhachev Ridge

Altai Republic
Photo: Anna Burshtein