Audit Commission

Subscribe to RSS - Audit Commission

The composition of the Audit Commission

1. Pryakhina Galina Valentinovna - Chairman of the Commission

2. Barinova Irina Ivanovna

3. Efremov Yury Vasilyevich

4. Zaitseva Nina Alexandrovna

5. Kildyushevskaya Lyudmila Konstantinovna